Anunt concurs Muncitor calificat I/II/III/ IV– Electrician

            Spitalul Orășenesc Brezoi organizează, în conformitate cu prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea   următorului post vacant:

 • 1 post Muncitor calificat I/II/III/ IVElectrician în cadrul Serviciului Administrativ – Muncitori Intreținere Clădiri, Instalații

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15  din HG 1336/2022

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • studii generale/medii cu diplomă de calificare în meserie
 • autorizație ANRE

Taxa de participare 50 lei

Actele necesare pentru înscrierea la concurs conform HG1336/2022- art 35 sunt:

– cerere de înscriere la concurs;

-copia actului de identitate;

-curriculum vitae

-copiile diplomelor de studii:

-cazier judiciar;

– certificat de integritate comportamentală

-adeverinţa care atestă starea de sănătate care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

-chitanta de achitare a  taxei de participare, care se achita la casieria spitalului

Copiile actelor ce trebuie sa fie in dosarul de concurs se prezinta, la biroul RUNOS al unității, însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

Nr. crt.

Activităţi

Data

1

Publicarea anunțului

15.12.2023

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs (înscriere)

18.12.2023 – 05.01.2024 până la ora 15

2

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

08.01.2024 ora 12:00

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

08.01.2024, ora 12.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

09.01.2024 ora 12.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

09.01.2024 ora 14.00

3

Susţinerea probei scrise

12.01.2024, ora 09.00

 

Afişarea rezultatului probei scrise

12.01.2024 ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

15.01.2024 până la ora 15.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

16.01.2024 ora 11.00

4

Susţinerea probei practică / interviu

17.01.2024, ora 10.00

 

Afişarea rezultatului probei practică/ interviu

17.01.2024, ora 14.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice / interviu

18.01.2024, ora 14.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

19.01.2024, ora 10.00

 

Afisare rezultat final concurs

22.01.2024 ora 10.00

 

Menționăm program depunere contestații la registratura L-J 8-15; V 8-13.

 

Fiecare cerere depusa la secretariatul spitalului va primi numar de inregistrare, candidatul urmand sa fie identificat prin acest numar de inregistrare al cererii.

 

 

Bibliografia pentru concurs /examen se afişează la sediul Spitalului Orasenesc Brezoi şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalulbrezoi.ro

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0250778230. – Biroul Resurse Umane, persoana de contact: Postea Livia.

UPDATE 08.01.2024 – Anunt suspendare concurs

Bibliografie electrician:

 • Manual pentru autorizarea electricienilor instalatori, Autori : ing Ion Mihai, ing Dorin Meritca si ing. Eugen Manzarescu, Editia : 1995 Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti