Anunt concurs medic specialist PEDIATRU in cadrul sectiei Pediatrie – perioada nedeterminata

Spitalul Orășenesc Brezoi, județul Vâlcea, Str. Fabricii,  nr 2, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual  vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, urmatorul post vacant, pe durata nedeterminată, după cum urmează: 

 1. Denumirea postului vacant și locul de muncă : 

1 post de medic specialist confirmat ȋn specialitatea Pediatrie  ȋn cadrul Sectiei Pediatrie – Spitalul Orășenesc Brezoi

 

 1. 2. Concursul se desfășoară în conformitate cu Ordinul nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi.
 2. Condițiile generale și specifice prevăzute în fişa postului:

3.1 Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență de medic pediatru;

3.2. Perfecționări (specializări): Certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

3.3. Cerințe specifice: Certificat profesional curent – emis de Colegiul Medicilor, Aviz anual de liberă practică, Asigurare de malpraxis valabilă.

 1. Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante:
 2. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 3. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul

naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisă şi proba clinica/practică.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarațí admiși la etapa precedentă.

 1. Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 12.02.2024 ora 15 la Biroul Resurse Umane al unității, situat în str. Fabricii, nr 2, loc Brezoi, jud. Valcea

Data, ora și locul organizării selecțíei dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 13.02.2024, la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 19.02.2024, ora 10.00, la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

Data, ora şi locul organizării probei practice : 22.02.2024, ora 10.00, la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

 

Nr. crt.

Activităţi

Data

1

Publicarea anunțului

26.01.2024

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs (înscriere)

29.01.2024 – 12.02.2024. ora 15

2

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

13.02.2024

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

13.02.2024, ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

14.02.2024 ora 15.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

15.02.2024 ora 14.00

3

Susţinerea probei scrise

19.02.2024, ora 10.00

 

Afişarea rezultatului probei scrise

19.02.2024 ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

20.02.2024 ora 15.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

21.02.2024 ora 11.00

4

Susţinerea probei clinice/practice

22.02.2024, ora 10.00

 

Afişarea rezultatului probei clinice/practice

22.02.2022, ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei clinice/practice

23.02.2024, ora 15.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

26.02.2024, ora 10.00

 

Afișare rezultat final concurs

27.02.2024

   
 

Menționăm program depunere contestații la registratura L-J 8-15; V 8-13.

 1. Dosarul de concurs

7.1 Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la HG nr.

1.336/2022, atasat la anunț

 1. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici

stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimişti sau chimişti;

 1. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 2. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.

455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

 1. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr 3 la ordin
 2. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 3. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire

la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,

precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului

Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru

posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate

publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane

cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau

evaluarea psihologică a unei persoane;

 1. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul

de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării

concursului;

 1. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în

termen de valabilitate;

 1. j) curriculum vitae, model comun european;
 2. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,

după caz;

 1. l) dovata achitării taxei de participare la concurs in valoare de 300lei, se poate achita la caseria unității.

7.2 Formularul de înscriere la concurs este disponibil pe site-ul instituției, împreună cu anunțul de concurs.

7.3 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

7.4 Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

7.5 Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

 În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

7.6 Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la sediul unității  și pe pagina de internet.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane al unității, situat în Brezoi,  Str Fabricii, nr. 2, Tel 0250 778  230 int.108.

În cazul în care programul va suferi modificări pe parcursul derulării concursului, acestea vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul și pe pagina de internet a unitătii www.spitalulbrezoi.ro, secțiunea concursuri.

 

TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea PEDIATRIE

 1. PROBA SCRISĂ
 2.  DOUĂ PROBE CLINICE
 3. PROBA PRACTICĂ

 

 1. PROBA SCRISĂ
 2. Creșterea si dezvoltarea. Factorii endogeni și exogeni care o modelează. Particularități morfologice

și fiziologice ale diferitelor perioade ale copilăriei. Criterii de evaluare a creșterii și dezvoltării.

 1. Nutritie si alimentatie pediatrica. Elemente de nutritie pediatrica, alimentatia sugarului si a

copilului sănătos.

 1. Patologie prenatală: noțiuni de genetică. Anomalii cromozomiale (anomalii numerice, deletii,

Translocații). Mutații genetice, ereditatea mendeleană.

 1. Embriopatii, fetopatii.
 2. Nou-născutul la termen; incidențele fizologice ale perioadei perinatale; alimentația și îngrijirea

nou-născutului normal.

 1. Prematuritatea, dismaturitatea.
 2. Patologia neonatală; detresa neurologică; icterele nou-născutului; encefalopatia hipoxic-ischemică

perinatală; hemoragiile intracraniene , infecțiile nou-născutului; convulsiile neonatale.

 1. Malnutriția protein-calorică și malnutriția proteică. Recuperarea nutrițională a malnutriției.
 2. Rahitismul carențial comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.
 3. Vărsăturile; hematemeza; sângerarea rectală.
 4. Durerile abdominale recurente.
 5. Boala diareică acută simplă.
 6. Bolile diareice acute cu sindrom de deshidratare. Rehidratarea hidroelectrolitică si acido-bazică;

rehidratarea orală și parentală. Principiile nutriției parentale.

 1. Enteria necrozantă.
 2. Sindroame de malabsorție.
 3. Boala celiacă.
 4. Boli inflamatorii cronice ale colonului.
 5. Insuficiența pancreatică exocrină. Fibroza chistică.
 6. Parazitoze intestinale.
 7. Ulcerul gastro-duodenal la copil.
 8. Stenoza hipertrofică de pilor.
 9. Peritonitele acute primitive și secundare.
 10. IACRS; rinofaringită acută; adenoiditele acute și cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acută;

otomastoidita acută și cronică; laringitele acute; traheobronșite acute.

 1. Pneumonii acute și cronice la copil.
 2. Pleurezii.
 3. Astmul bronșic, bronșiolitele acute, weezing recurent.
 4. Insuficiența acută și cronică la copil.
 5. Boli congenitale de cord; clasificarea și terminologia bolilor congenitale de cord. Boli congenitale

de cord necianogene, boli congenitale de cord cianogene.

 1. Malformații obstructive și anomalii valvulare.
 2. Boli cardiovasculare dobândite: endocardite bacteriene, miocardite acute, pericardite,

cardiomiopatii.

 1. Tulburări de ritm și de conducere.
 2. HTA la copil.
 3. Insuficiență cardiacă a sugarului și copilului.
 4. Șocul în pediatrie.

– 2 –

 1. Reumatismul articular acut.
 2. Colagenoze: Arterita cronica juvenilă, lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita juvenilă,

vasculitele imune, boala Kawasaki.

 1. Infecțiile tractului urinar.
 2. Glomerulonefrita acută postinfecțioasă.
 3. Sindroamele nefrotice la copil.
 4. Insuficiența renală acută și cronică.
 5. Icterele sugarului și copilului.
 6. Hepatitele cronice și cirozele hepatice.
 7. Insuficiența hepatică acută.
 8. Sindroamele anemice: anemia hipocromă hiposideremică , anemiile hemolitice congenitale și

dobândite, corpusculare și extra corpusculare, anemiile hipoplazice și aplazice, anemiile prin

deturnare, anemiile prin deperdiție.

 1. Patologia hemostazei: trombocitopenii, trombocitopatii, coagulopatii, CDI, fibrinoliza acută.
 2. Leucemiile acute și cronice ale copilului.
 3. Limfoame maligne.
 4. Tumori solide la copil: nefroblastomul, neuroblastomul, histiocitoza X.
 5. Meningitele acute.
 6. Encefalite acute.
 7. Convulsiile accidentale și epilepsia copilului.
 8. Stările comatoase.
 9. Paraliziile cerebrale infantile; retardul mintal.
 10. Sindromul hipoton la copil.
 11. Sindromul de hipertensiune intracraniană și edemul cerebral acut.
 12. Sindroamele de imunodeficiență congenitală.
 13. SIDA la copil.
 14. Diabetul zaharat.
 15. Obezitatea la copil.
 16. Boli congenitale de metabolism (anomalii ale metabolismului hidrocarbonatelor, lipidelor,

proteinelor).

 1. Stopul cardio-respirator și reanimarea cardiorespiratorie.
 2. Intoxicațiile acccidentale cu alcool etilic și metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci

otrăvitoare, plumb și derivații, substanțe methemoglobinizante, substanțe corozive,

organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substanțe deprimante ale SNC,

digitală, antagoniști ai vitaminei K.

 1. Rujeola.
 2. Rubeola.
 3. Varicela.
 4. Tusea convulsivă
 5. Mononucleoza infecțioasă.
 6. Parotidita infecțioasă.
 7. Infecția cu herpes virus, infecția cu virusul citomegalic.
 8. Difteria.
 9. Scarlatina.
 10. Dizenteria.
 11. Salmonelozele.
 12. Poliomielita.
 13. Hepatitele acute virale.
 14. Tetanosul.
 15. Toxinfecțiile alimentare.
 16. Tuberculoza copilului.
 17. Luxatia congenitală de sold.

 

 1. – III. DOUA PROBE CLINICE

 Cazurile vor fi alese în conformitate cu tematica probei scrise.

 1. PROBA PRACTICĂ
 2. Laptele matern: compoziție, proprietăți. Alimentația naturală: indicații, contraindicații.
 3. Laptele de vacă: compoziție, proprietăți. Alimentația artificială: indicații, contraindicații, tehnici,

Complicații.

 1. Preparate din lapte adaptate și semiadaptate: compoziție, proprietăți, indicații, contraindicații.
 2. Preparate de lapte hipo – sau delactozate: compoziție, proprietăți, indicații, contraindicații.
 3. Tehnica diversificării alimentației sugarului sănătos.
 4. Stabilirea recomandărilor regimului dietetic într-o boală diareică acută simplă.
 5. Soluții pentru rehidratare orală: compoziție proprietăți, indicații, contraindicații.
 6. Stabilirea unui regim alimentar pentru copilul sănătos preșcolar/școlar/școlar adolescent.
 7. Rația dietetică recomandată pentru vitamine, macro și oligoelemente la sugar.
 8. Stabilirea regimului dietetic în obezitatea infantilă juvenilă.
 9. Stabilirea regimului dietetic în diabetul zaharat infantil juvenil.
 10. Stabilirea regimului dietetic la copilul cu insuficiență renală acută, cronică.
 11. Stabilirea regimului dietetic la copilul cu glomerulonefrită acută.
 12. Interpretarea unui examen radiologic toracic (plămân, cord, pleura, mediastin).
 13. Interpretarea unui examen radiologic al tubului digestiv.
 14. Interpretarea unui examen radiologic al aparatului reno-ureteral.
 15. Interpretarea unei hemograme normale și patologice.
 16. Interpretarea unei medulograme normale și patologice.
 17. Interpretarea probelor funcționale respiratorii.
 18. Interpretarea coprocitogramei și examenul coprologic al digestiei.
 19. Interpretarea examenelor paraclinice în sindroamele de malabsorbție congenitale și dobândite la

copil.

 1. Interpretarea probelor paraclinice hepatice.
 2. Interpretarea probelor paraclinice renale.
 3. Interpretarea ionogramei sanguine și urinare, a echilibrului acido-bazic (metoda Astrup).
 4. Interpretarea unei EKG normale la copil în funcție de vârsta și în principalele afecțiuni

cardiovasculare (miocardite, pericardite, supraâncărcări și dilatații ale cavităților cardiace, anomalii

de poziție, tulburări de ritm și de conducere).

 1. Examenele screening în principalele boli congenitale de metabolism la copil, fenilcetonurie,

hipotiroidism, deficitul de G-6-PD, galactozemia congenitală, fibroza chistică.

 1. Tehnici de reanimare cardio-respiratorie.
 2. Punctia lombară: indicații, tehnici, incidențe, accidente, complicații.
 3. Interpretarea LCR.
 4. Puncția pleurală: indicații, tehnici, incidențe, accidente, complicații.
 5. Puncția medulara: indicații, tehnici, incidente, accidente, complicații.
 6. Puncția peritoneala: indicații, tehnici, incidente, accidente, complicații.
 7. Tehnica spălăturii gastrice în intoxicații.
 8. Tubajul gastric și duodenal la copil: indicații, tehnici, incidențe, accidente, complicații.

Formular de înscriere

 

Autoritatea sau instituţia publică:
Funcţia solicitată:
Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):
Adresa:
E-mail:
Telefon:

 

Persoane de contact pentru recomandări:

Numele şi prenumeleInstituţiaFuncţiaNumărul de telefon
    
    

 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele în ordinea solicitată din anunț.

 

Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

 

Îmi exprim consimţământul [ ]

Nu îmi exprim consimţământul [ ]

cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

 

Îmi exprim consimţământul [ ]

Nu îmi exprim consimţământul [ ]

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

 

Îmi exprim consimţământul [ ]

Nu îmi exprim consimţământul [ ]

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

 

Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară …………………………… .

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

 

Data:

 

Semnătura: