Anunt concurs Muncitor calificat – Electrician

Spitalul Orășenesc Brezoi organizează, în conformitate cu prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea   următorului post vacant:

  • 1 post Muncitor calificatElectrician în cadrul Serviciului Administrativ – Muncitori Intreținere Clădiri, Instalații

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15  din HG 1336/2022

  1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

  • studii generale/medii cu diplomă de calificare în meserie
  • 5 ani vechime in specialitate

 

Taxa de participare 100 lei

Actele necesare pentru înscrierea la concurs conform HG1336/2022- art 35 sunt:

– cerere de înscriere la concurs;

-copia actului de identitate;

-curriculum vitae

-adeverinta de vechime

-copiile diplomelor de studii:

-cazier judiciar;

– certificat de integritate comportamentală

-adeverinţa care atestă starea de sănătate care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

-chitanta de achitare a  taxei de participare, care se achita la casieria spitalului

Copiile actelor ce trebuie sa fie in dosarul de concurs se prezinta, la biroul RUNOS al unității, însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisă şi proba practică/interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarațí admiși la etapa precedentă.

Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 14.06.2024 ora 15 la Biroul Resurse Umane al unității, situat în str. Fabricii, nr 2, loc Brezoi, jud. Valcea

Data, ora și locul organizării selecțíei dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 17.06.2024, ora 10.00, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 21.06.2024, ora 10.00, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Data, ora şi locul organizării probei practice/ interviu : 27.06.2024, ora 10.00, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea

 

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

Nr. crt.

Activităţi

Data

1

Publicarea anunțului

31.05.2024

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs (înscriere)

03.06.2024 – 14.06.2024 până la ora 15

2

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

17.06.2024 ora 12:00

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

17.06.2024, ora 13.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

18.06.2024 ora 13.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

19.06.2024 ora 14.00

3

Susţinerea probei scrise

21.06.2024, ora 10.00

 

Afişarea rezultatului probei scrise

21.06.2024 ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

25.06.2024 până la ora 15.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

26.06.2024 ora 11.00

4

Susţinerea probei practică / interviu

27.06.2024, ora 10.00

 

Afişarea rezultatului probei practică/ interviu

27.06.2024, ora 14.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice / interviu

28.06.2024, ora 14.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

28.06.2024, ora 16.00

 

Afisare rezultat final concurs

28.06.2024 ora 18.00

 

Menționăm program depunere contestații la registratura L-J 8-15; V 8-13.

Fiecare cerere depusa la secretariatul spitalului va primi numar de inregistrare, candidatul urmand sa fie identificat prin acest numar de inregistrare al cererii.

Bibliografia pentru concurs /examen se afişează la sediul Spitalului Orasenesc Brezoi şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalulbrezoi.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0250778230. – Biroul Resurse Umane, persoana de contact: Postea Livia.