Anunt concurs medic specialist MEDICINA INTERNA – 1 post – perioada nedeterminata

Spitalul Orășenesc Brezoi, județul Vâlcea, Str. Fabricii,  nr 2, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual  vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, urmatorul post vacant, pe durata nedeterminată, după cum urmează:

 1. Denumirea postului vacant și locul de muncă :

1 post de medic specialist confirmat ȋn specialitatea Medicină Internă  ȋn cadrul Spitalului Orășenesc Brezoi, compartiment Cronici

 1. 2. Concursul se desfășoară în conformitate cu Ordinul nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi.
 2. Condițiile generale și specifice prevăzute în fişa postului:

3.1 Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență de medic ;

3.2. Perfecționări (specializări): Certificat de medic specialist în specialitatea Medicină Internă;

3.3. Cerințe specifice: Certificat profesional curent – emis de Colegiul Medicilor, Aviz anual de liberă practică, Asigurare de malpraxis valabilă.

 1. Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante:
 2. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 3. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul

naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisă şi proba clinica/practică.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarațí admiși la etapa precedentă.

 1. Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 05.07.2024 ora 15 la Biroul Resurse Umane al unității, situat în str. Fabricii, nr 2, loc Brezoi, jud. Valcea

Data, ora și locul organizării selecțíei dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 08.07.2024, la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 12.07.2024, ora 10.00, la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

Data, ora şi locul organizării probei clinice / practice : 17.07.2024, ora 10.00, la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea

 

Nr. crt.

Activităţi

Data

1

Publicarea anunțului

20.06.2024

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs (înscriere)

21.06.2024 – 05.07.2024. ora 15

2

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

08.07.2024

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

08.07.2024, ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

09.07.2024 ora 15.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

10.07.2024 ora 14.00

3

Susţinerea probei scrise

12.07.2024, ora 10.00

 

Afişarea rezultatului probei scrise

12.07.2024 ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

15.07.2024 ora 15.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

16.07.2024 ora 11.00

4

Susţinerea probei clinice/practice

17.07.2024, ora 10.00

 

Afişarea rezultatului probei clinice/practice

17.07.2024, ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei clinice/practice

18.07.2024, ora 15.00

 

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

19.07.2024, ora 15.00

 

Afișare rezultat final concurs

19.07.2024 ora 16:00

   
 

Menționăm program depunere contestații la registratura L-J 8-15; V 8-13.

 1. Dosarul de concurs

7.1 Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la HG nr.

1.336/2022, atasat la anunț

 1. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici

stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimişti sau chimişti;

 1. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 2. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.

455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

 1. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr 3 la ordin
 2. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 3. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire

la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,

precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului

Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru

posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate

publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane

cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau

evaluarea psihologică a unei persoane;

 1. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul

de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării

concursului;

 1. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în

termen de valabilitate;

 1. j) curriculum vitae, model comun european;
 2. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,

după caz;

 1. l) dovata achitării taxei de participare la concurs in valoare de 300lei, se poate achita la caseria unității.

7.2 Formularul de înscriere la concurs este disponibil pe site-ul instituției, împreună cu anunțul de concurs.

7.3 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

7.4 Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

7.5 Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

 În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

7.6 Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la sediul unității  și pe pagina de internet.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane al unității, situat în Brezoi,  Str Fabricii, nr. 2, Tel 0250 778  230 int.108.

În cazul în care programul va suferi modificări pe parcursul derulării concursului, acestea vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul și pe pagina de internet a unitătii www.spitalulbrezoi.ro, secțiunea concursuri.