GDPR

INFORMARE PRIVIND  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene.

 CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Conform acestui Regulament,  notiunea  de „prelucrare”  înseamnă orice operaţiune  sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor  cu caracter  personal  sau asupra  seturilor  de date cu caracter  personal,  cu sau fără utilizarea  de mijloace automatizate,  cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,  utilizarea,  divulgarea  prin transmitere,  diseminarea  sau punerea  la dispoziţie  în orice alt mod, alinierea  sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE VOR FI PRELUCRATE?

Datele cu caracter  personal  care sunt prelucrate  de către Spitalul Brezoi aparțin următoarelor categorii de persoane fizice: pacienți, aparținători ai pacienților, angajații unității, reprezentanți ai furnizorilor de servicii cu care spitalul se află în relație contractuală

CE  DATE CU CARACTER PERSONAL VOR FI PRELUCRATE?

Pentru a presta serviciile de sanatate  Spitalul Orasenesc Brezoi  prelucreaza datele dumneavoastra personale: nume, prenume, cod numeric personal, data nașterii, stare civila, statut social,  domiciliu, telefon, e-mail, precum și date privind sănătatea (starea de sanatate anterioara si prezenta).

DE CE PRELUCREAZĂ SPITALUL DATELE CU CARACTER PERSONAL?

În  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  U.E.  nr.  679/2016  și  actele  normative  în  vigoare  din  domeniul sănătății  Spitalul Orasenesc Brezoi  prelucrează  datele  cu  caracter  personal  ale  pacienților  și aparținătorilor lor în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, de furnizare de servicii medicale.

CĂTRE  CINE  POATE  DEZVĂLUI   SPITALUL ORASENESC BREZOI  DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Spitalul poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale, furnizori de servicii și de bunuri, alte unități sanitare, organizații profesionale, organizații internaționale cu profil medical.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE?

DREPTUL  LA INFORMARE  – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea  și protejarea datelor cu caracter personal de către Spitalul Orasenesc Brezoi 

DREPTUL  DE  ACCES  LA  DATE  – dreptul  de  a obține  de  la  Spitalul Orasenesc Brezoi  confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt / nu sunt prelucrate de către acesta

DREPTUL  LA RECTIFICARE  – dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte, precum și completarea  datelor incomplete

DREPTUL LA ȘTERGERE – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal

DREPTUL  LA PORTABILITATEA  DATELOR  – dreptul  de a primi  datele  cu caracter  personal  într-o  modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către spital către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale

DREPTUL LA OPOZIȚIE – dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

DREPTUL   DE   A   SE   ADRESA   JUSTIȚIEI   SAU   AUTORITĂȚII   NAȚIONALE   DE   SUPRAVEGHERE    A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate

Persoanele interesate își pot exercita drepturile menționate mai sus in conditiile prevazute de Regulamentul U.E. nr.679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la Secretariatul Spitalul Orasenesc Brezoi