Spitalul orasenesc Brezoi, anunţă angajarea fără concurs pe perioadă determinată Medic specialist medicină internă și Medic specialist pneumolog,

Spitalul orasenesc Brezoi, anunţă angajarea fără concurs pe  perioadă determinată (pe durata stării de risc epidemiologic și biologic), după cum urmează:


-Medic specialist medicina interna- sectia Medicala
– Medic specialist pneumolog- Ambulator

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului sunt:

  • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 5 la prezenta metodologie;
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (copie de pe diploma de medic specialist și adeverința/certificat de confirmare în grad profesional);
  • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor de medic specialist, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
  • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
  • curriculum vitae, model comun european;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul 869/2015;

– declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

 

Înscrierile la concursul de dosare se face  în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestui anunţ in „Viața medicală” prin transmiterea documentelor pe e-mail la  adresa runos@ spitalulbrezoi.ro

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba  interviu.

În situația în care în urma selecției dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului orasenesc Brezoi la numărul de telefon 0250 778 230/ int 115