Anunt angajare pe perioada determinata – 2 posturi medici

            „SPITALUL ORASENESC BREZOI  scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

Pe perioada determinata de un an:

  1. un post norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea CHIRURGIE GENERALA, ambulator de specialitate
  2. un post norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea OFTALMOLOGIE, ambulator de specialitate

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  • copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la 447 lin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordinul MS 698/2001;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • chitanţă de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la casieria spitalului.

Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Fabricii  nr. 2, Brezoi, Valcea, compartimentul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, respectiv pana la data de 17.01.2022 iar concursul se organizează în maxim 30 de zile de la  publicarea în „Viaţa medicală”.

            Concursul se desfasoara pe baza tematicii examenului de obtinere a titului de medic specialist, in specialitatea posturilor publicate, aflata pe site-ul Ministerului Sanatati.

Relatii suplimentare se pot obtine la compartimentul RUNOS sau  la telefon 0250/778220; 0250/778230.”