Anunt angajare pe perioada determinata (pe durata stării de alerta) infirmiera – 2 posturi

        Spitalul orasenesc Brezoi, anunţă angajarea fără concurs pe  perioadă determinată (pe durata stării de alerta), conform art. 21 din Legea nr 136/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, modificata si completata de Ordinul 1839/30.oct.2020 si HG 1090/06 octombrie 2021 privind prelungirea starii de alerta după cum urmează:

-infirmiera- 2  posturi

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor  sunt:

 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 5 la prezenta metodologie;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;

Calendar de desfasurare:

 • Înscrierile la concursul de dosare se fac pana in data de 25 octombrie 2021 ora16 prin transmiterea documentelor pe e-mail la  adresa runos@ spitalulbrezoi.ro sau prin depunerea lor la biroul RUNOS           

În situația în care în urma selecției dosarelor rămâne un candidat, acesta va fi declarat admis

În situația în care se depun mai multe dosare iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba  interviu.

 • Rezultatul analizei dosarelor si programarile pentru interviu se vor afisa la avizier si pe site-ul Spitalului Brezoi in data de 26 octombrie 2021 ora 12.
 • Proba interviu- in data de 27octombrie 2021, incepand cu ora 8 la sediul Spitalului Orasenesc Brezoi, str. Fabricii, nr 2., candidatii fiind programati.
 • Rezultatul probei interviu 27octombrie 2021 ora 14
 • Depunerea contestatiilor, 24 de ore dupa afisarea rezultatului
 • Solutionare contestatii 28.10.2021
 • -Rezultatul final – 29 octombrie 2021 ora 12

      Vezi bibliografia aici.
      Vezi anuntul integral aici.

      Vezi rezultatul selectiei dosarelor aici.

      Vezi rezultatul interviului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului orasenesc Brezoi la numărul de telefon 0250 778 230/ int 104